Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bülten Detay

Vergi Mevzuatında Beklenen Değişiklikler

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Taslak Kanun”), TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Taslak Kanun’un yürürlüğe girmesini takiben vergi mevzuatında önemli değişikler olacaktır. Beklenen değişikliklerle ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

1)  Kurumlar Vergisi Kanunu: Kanunda yapılan değişiklikle hâlen %20 olan kurumlar vergisi oranı, tüm mükellefler için 2018-2019-2020 yıllarında %22 oranında uygulanacaktır. İşbu değişiklik Taslak Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup yeni oran 2018 Nisan ayında verilecek beyannamelerde uygulanacaktır. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için söz konusu oran değişikliği 2018, 2019 ve 2020 yılları içinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.  

Mevcut Kanunda, kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlarının satışından doğan kazançlarına %75 oranında vergi istisnası uygulanmaktadır. Yapılan değişiklikle, sözü edilen istisna, kazancın %75’inden %50’sine indirilmektedir. Vergi istisnasına ilişkin getirilen bu değişiklik Taslak Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taslak Kanun ile finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ayırdıkları özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınması sağlanmaktadır. İlgili 16. maddede, kapsamdaki şirketlerin işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen ancak, miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır. Bankalar için geçerli olan bu prensip diğer finansal kurumlar için de geçerli hâle getirilmektedir. İlgili değişiklik 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ayrıca transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmaktadır Taslak Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle kaldırılmaktadır.

2)  Gelir Vergisi Kanunu: Mevcut Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda hiçbir tevsik edici belge ibrazına gerek olmadan gelirin %25’i gider olarak dikkate alınabilmektedir. Taslak Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmektedir. Söz konusu değişiklik Mart 2018 itibariyle verilecek beyannamelerde geçerli olacaktır.

3)  Katma Değer Vergisi Kanunu: Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi prensibi kabul edilmektedir. Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Taslak Kanun’un yayım tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Taslak Kanun ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin, bu borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimi ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi katma değer vergisinden müstesna tutulmaktadır. Bankalar için uygulanan bu istisna, Tasarı Kanun ile finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri için de getirilmektedir. İlgili değişiklik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4)  Vergi Usul Kanunu: Vergi Usul Kanunu’nda sayılan, bilinen adreslere, mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri eklenmekte, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması durumunda, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yerine gidilmesi esası getirilmektedir.

Buna göre işyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde (şirketler gibi) bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

Diğer yandan elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na bazı yetkiler verilmektedir. Verilen yetkiler özetle aşağıdaki gibidir:

-      Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirme;

-      Bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirleme;

-      Bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarları, mal ve hizmet türleri itibariyle belirleme;

-      Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğu getirme.

Taslak Kanun’un yürürlüğe girmesini takiben, Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bahsedilen hususlara dair düzenlemeler yapması ayrıca beklenmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

5)  6183 Sayılı Kanun: Taslak Kanun ile amme alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemleri düzenleyen 6183 Sayılı Kanun’un 22/A maddesi değiştirilerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

Düzenlemenin yasalaşması sonrasında Maliye Bakanlığı’nın kendisine verilen yetkiyi kullanması durumunda, belirtilen kurum ve kuruluşlar, ödeme yapmadan önce alacaklıdan vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge isteyecektir. Söz konusu değişiklik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6)  Damga Vergisi Kanunu: Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulacaktır. Söz konusu değişiklik Taslak Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

7)  Harçlar Kanunu: Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, harçlardan müstesna tutulmaktadır. Söz konusu değişiklik Taslak Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Daha fazla bilgi için, Günbay Kural Abbasoğlu Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.