Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu sitenin en iyi şekilde çalışması için çerezler gereklidir. Çerezler, web sitesinin işlevselliğini sağlamak, site kullanımını analiz etmek, hangi içerikleri ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı analiz etmek için kullanılmaktadır. Varsayılan olarak yalnızca web sitesinin etkin olarak çalışması için zorunlu olan çerezler depolanmaktadır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler toplu duruma getirilir ve bazı durumlarda sınırlı miktarda ve yalnızca sizin tarafınızdan web sitesi üzerinde paylaşılan (Örn. İletişim formunun doldurulması vb.) kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Sitede bulunan Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek Çerezlerin kullanımı hakkında her zaman daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

GÜNBAY KURAL ABBASOĞLU AVUKATLIK ORTAKLIĞI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI


1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ AMACI


Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, Günbay Kural Abbasoğlu Avukatlık Ortaklığı (“GKA”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik büromuz nezdinde entegre edilen sistemler konusunda bilgi vermektir. Bu kapsamda çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müvekkillerimiz, müvekkil çalışanları ve yetkilileri, ziyaretçi ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri işlenen kişileri aydınlatmak amaçlanmaktadır.

2. POLİTİKANIN KAPSAMI


Bu politika metni, GKA’nın işlediği kişisel verilerin içeriği, kategorileri, kullanılış ve işleniş biçimleri, muhafaza edilme koşulları, kişisel veri sahiplerinin hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan önlemler hakkında açıklamalar içerir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

GKA, kişisel verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında belirtilen ilkelere ve aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlemeyi taahhüt eder:

4. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

GKA, kişisel verileri sözlü iletişim, elektronik posta, faks, telefon, posta, kurye, elden fiziki teslim, web sitesi üzerinden iletişim gibi yöntemlerle toplayabilir.

5. İŞLEME VE AKTARIM İZNİ

Kişisel verilerin yurtiçinde işlenmesi ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilere aktarımı, veri sahibinin açık rızası ile mümkündür. KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, açık rıza yoksa kişisel veriler;

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı ise ilgili kişilerin açık rızası ile mümkündür. Açık rıza yoksa;

Kişisel verilerin yurtdışında işlenmesi ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilere aktarımı veri sahibinin açık rızası ile mümkün olup açık rıza yoksa KVKK’nın 5/2 ve 6/3 maddelerinde yer alan hükümlerinde yer alan şartların birinin ve aşağıdaki şartların varlığında gerçekleşir.

Kişisel veriler ayrıca, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, ülkenin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.

6. BÜLTEN ABONELİKLERİ

Bülten gönderim listelerimizde yer almayı talep etmiş olmanız halinde, ilgili gönderimlerin yapılması amacıyla temini zorunlu olan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu gönderimlere ilişkin e-posta almak istemiyorsanız, tarafınıza gönderilen e-postada yer alan “Bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayabilir veya e-postaya cevaben bülten almak istemediğinizi belirterek ilgili e-postaların tarafınızla paylaşılmasına engel olabilirsiniz.

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Veri sahipleri, GKA’ya başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki hakları kullanabilir:

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri taleplerini, yazılı olarak veya veri sahibi tarafından GKA’ya daha önce bildirilen ve GKA’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla GKA’nın elektronik posta adresi olan info@gkalaw.com’a veya posta adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:33/1 Esentepe - Şişli, İstanbul/Türkiye adresine iletir.

Veri sahiplerinin başvurularında veri sahipleri tarafından; adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun açıkça belirtilmesi taleplerin GKA tarafından işleme alınabilmesi adına zorunludur.

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ, GÜVENLİĞİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

GKA, kişisel verilerin doğru ve güncel olarak muhafaza edilmesi, güvenli ortamlarda saklanması ve kaybolması, değiştirilmesi veya hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için aşağıdaki idari ve teknik önlemleri alır.

GKA, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde ve bu bölümde belirtilen tedbirlerin alınması hususunda, diğer veri işleyenlerle birlikte müştereken sorumludur.

GKA ve çalışanları, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam edecektir.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, GKA gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından bu durumu 72 saat içerisinde ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.


9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

GKA, bu politikada, faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olduğunda değişiklikler yapabileceğini önceden bildirir. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe uğramış olan politika metninin büromuz internet sitesinde yayımlanması ile birlikte yürürlüğe konur.